Do more with Hipdf Desktop (More Powerful PDF Editing, Large Files Processing, OCR, Forms) - Download Now >>

JPG sang TXT

Chuyển hình ảnh JPG sang tập tin TXT

  • {{ fileData.file.name | subLengthStr(14) }}

Ngôn ngữ của tài liệu: {{ ocrLanguage.join(', ') }}
Thay đổi ngôn ngữ

{{ fileData.file.name | subLengthStr(80) }}

Đang chuyển đổi

Tính năng này dựa trên công nghệ OCR, xin hãy đăng nhập trước.

Tính năng này chỉ khả dụng với người đăng ký Hipdf Pro.

Một số tập tin đã được chuyển thành công!

Các tập tin sau bị hỏng và không thể được chuyển đổ.

Tập tin sau bị hỏng và không thể chuyển đổi.

  • {{ failedFile }}
Chuyển đổi đã xong!

Tải lên thất bại
{{ error.errorMsg }}


Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 10MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 20MB, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận mức tối đa lên đến 50MB.

Đã vượt quá kích thước tập tin tối đa!

Tập tin bạn vừa chọn vượt quá kích thước tập tin tối đa 20MB được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đalên đến 50MB, vui lòng nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 100 trang, vui lòng đăng ký miễn phí. Và nếu bạn cần nhiều hơn, bạn có thể đăng ký Hipdf Pro và nhận tối đa lên đến 2000 trang.

Số trang tối đa đã vượt quá!

Tập tin bạn vừa chọn đã vượt quá số trang tối đa được phép. Nó chưa được thêm vào.

Nếu bạn muốn tăng giới hạn tối đa lên 2000 trang, hãy nâng cấp lên Hipdf Pro.

{{ mutiExceddsTip }}

Không, cảm ơn
Làm việc offline? Dùng thử Phiên bản cho Máy tính >

Cách chuyển JPG sang TXT

Nhấp vào nút Chọn tập tin để duyệt qua hình ảnh JPG từ thiết bị của bạn hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực thả. Hình ảnh sẽ được chuyển đổi thành tập tin TXT sẵn sàng để tải xuống sau vài giây.

Chúng tôi giữ tập tin của bạn an toàn

Các tập tin JPG và tập tin TXT của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi vĩnh viễn sau một giờ. Không ai có thể truy cập các tập tin đó và chúng được bảo vệ an toàn 100%.

OCR dựa vào công nghệ

Không cần phải gõ lại các văn bản từ hình ảnh vào tập tin TXT nữa! Công cụ OCR mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nhận dạng chính xác các văn bản từ hình ảnh và xuất ra định dạng TXT có thể chỉnh sửa.

Hỗ trợ đa nền tảng

Chương trình chuyển JPG sang TXT chạy trong trình duyệt, tức là nó hỗ trợ tất cả các hệ điều hành và trình duyệt phổ biến: Chrome, IE, Firefox & Safari.