Tập tin được xử lý cuối cùng

TÊN TẬP TINVẬN HÀNHNGÀY THỰC HIỆNTẢI TẬP TINXOÁ
{{ task.file_name | subLengthStr(35) }}
Tạm thời không có dữ liệu
Tập tin được xử lý cuối cùng

Tạm thời không có dữ liệu
Xoá tất cả